تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

بازدید از دهانه کوه وزوویوس کوه وزوو یکی از تنها دو آتشفشان فعال در قاره اروپا است و ارتفاع آن در حدود 1281 متر است، دارای مخروط مرکزی متقارن و دامنه‌های تندِ چوبی است. کل پارک ملی کوه وزوویوس هم ...