تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

رسالتِ هواپیمایی ایـران ایـر رسالتِ بنیان‌گذاران ایران ایر، در سال‌های اول فعالیت این بوده است که علاوه بر پروازهای داخلی، پروازهای خارجی را نیز به برنامه‌های خود اضافه کنند و همچنین با تهیه‌یِ به‌روزترین هواپیماها برای ناوگان،  قصدِ ارائه بهترین ...