تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

در پایه ابلیسک مصری باستان “شاهد” در میدان سنت پیتر بایستید و یک احساس قریب به اتفاق در شما شروع می‌شود. به‌نظر می‌رسد که ستون بزرگ از هر دو طرف شما را در آغوش گرفته است، حتی در حالی که ...