تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

همه جزایر به‌صورت یکسان شناخته نشده‌اند. زیبایی برخی از آن‌ها بیشتر با دریای اطراف آن‌ها مشخص می‌شود که می‌تواند خبره‌ها را با وضوح کریستالی و پادشاهی‌ّای مرجانی پررونق خود مجذوب خود می‌کند. سایر جزایر دارای جنگل‌های مجلل و قله‌های مخملی ...