تورترکیه ویژه برای خرید به گودتور مراجعه کنید

بـرجــی بـا قـدمــت ۷۰۰ ســالــه گالاتا در ضلع شمالی شاخ طلایی و به سمت میدان تقسیم قرار دارد. تا قرن نوزدهم گالاتا با دیوارهایی احاطه شده بود که توسط جنواها ساخته شده بود. این دیوارها از آزاپکاپی در نزدیکی شاخ ...